WELCOME TO GOSPEL CHURCH

We are an English-speaking Evangelical Christian church in Gdansk, Poland, with Polish translation. We warmly invite you to join us on Sundays at 11:30 to worship God with us.

Jesteśmy anglojęzycznym chrześcijańskim kościołem ewangelicznym w Gdańsku. Dostępne jest tłumaczenie na polski. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo.

SUNDAY MORNING INFO

Sundays, 11:30 AM
CH Manhattan Mall, 3rd Floor
Conference Room A
Aleja Grunwaldzka 82, Gdansk (
map)


Niedziele, 11:30
Centrum Handlowe Manhattan, III pietro
W sali konferencyjnej A
Aleja Grunwaldzka 82, Gdansk (
mapa)

Free underground parking on Sundays
Bus & Tram Stop: Jaskowa Dolina // Train Stop: Gdansk Wrzeszcz

WHAT WE BELIEVE

It doesn't matter what your circumstances are or where you have been, you matter to God. We are all imperfect, saved by grace through faith in Jesus Christ. 


  • We believe the Bible to be the inspired, authoritative Word of God.
  • We believe there is one God, eternally existent in three persons: Father, Son, and Holy Spirit. 
  • We believe in the deity of Christ, His virgin birth, His sinless life, His death on the cross for our sins, His resurrection and return. 
  • We believe that all persons are sinners by nature and condemned by God. 
  • We believe God in His grace has provided salvation for all who call upon Him.


Nie ma znaczenia w jakich okolicznościach się znajdujesz, kim jesteś czy gdzie byłeś, masz wartość dla Boga. Wszyscy jesteśmy niedoskonali, z łaski zbawieni dzięki wierze w Jezusa Chrystusa.


  • Wierzymy, że Piśmo Święte jest natchnionym, autorytatywnym Słowem pochodzącym od Boga.
  • Wierzymy w jednego Boga, występującego wiekuiście w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  • Wierzymy w bóstwo Chrystusa, Jego niepokalane poczęcie, Jego życie wolne od grzechu, Jego śmierć na krzyżu za nasze grzechy, Jego zmartwychwstanie oraz powtórne przyjście.
  • Wierzymy, że jako ludzie wszyscy jesteśmy z natury grzesznikami i jesteśmy przez to potępieni przez Boga. Wierzymy jednak, że Bóg w swej łasce ofiaruje zbawienie wszystkim, którzy zwracają się do Niego.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

WHAT SHOULD I EXPECT ON SUNDAY? // JAK WYGLĄDA?

The worship services typically last under an hour and they include singing and a sermon based on the Bible. Our hope is that you would encounter God at Gospel Church.

On the first Sunday of every month we celebrate the Lord's Supper (or Communion), by eating bread and drinking wine to remember Christ's sacrifice on the cross.

We want Gospel Church to be a church full of grace and a safe place to have questions and doubts.
Nabożeństwo trwa zwykle godzinę. W czasie nabożeństwa śpiewamy i słuchamy kazania (homilii) opartego na Piśmie Świętym. Mamy nadzieję, że w Gospel Church będziesz mógł spotkać się z Bogiem.

Pierwszą niedzielę każdego miesiąca, ustanawiamy Wieczerzę Pańską (Komunia), przez spożywanie chleba i picie wina aby pamiętać ofiarę Chrystusa na krzyżu.

Chcemy aby Gospel Church był miejscem pelnym łaski, miejscem, gdzie pytania i wątpliwości są czymś naturalnym i oczywistym.

WHO COMES TO GOSPEL CHURCH? // KTO PRZYCHODZI GOSPEL CHURCH?

Gospel Church is an English-speaking church, so there are many foreigners who come, but there are also Polish people who attend as well. Everyone is welcome to join us.
Chociaż nasza wspólnota ma charakter międzynarodowy, a nabożeństwa (z piosenkami i kazaniem włącznie) odbywają się po angielsku, większość z nas to Polacy, a pozostali uczą się polskiego z mniejszym lub większym powodzeniem.

I'M CATHOLIC, CAN I COME TO GOSPEL CHURCH?

JESTEM KATOLIKIEM, CZY MOGĘ PRZYJŚĆ?

We welcome everyone to Gospel Church. Among us there are practicing Catholics who come to Gospel Church as well. For Catholics, this lines up with Article 819 of the Catechism of the Catholic Church:

"Furthermore, many elements of sanctification and of truth are found outside the visible confines of the Catholic Church: "the written Word of God; the life of grace; faith, hope, and charity, with the other interior gifts of the Holy Spirit, as well as visible elements."Christ's Spirit uses these Churches and ecclesial communities as means of salvation.""
Zapraszamy wszystkich do Gospel Church. Wśród nas są również katolicy którzy także uczęszczają do naszego kościoła. Uważamy, że jest to zgodne z 819 artykułem Katechizmu Kościoła Katolickiego:

“Ponadto, "liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy" istnieją poza widzialnymi granicami Kościoła powszechnego: "spisane słowo Boże, życie w łasce, wiara, nadzieja, miłość oraz inne wewnętrzne dary Ducha Świętego oraz widzialne elementy.” Duch Chrystusa posługuje się tymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi jako środkami zbawienia.”"

I DON'T SPEAK ENGLISH VERY WELL, SHOULD I COME?

NIEZBYT DOBRZE MÓWIĘ PO ANGIELSKU, CZY MIMO TO MOGĘ PRZYJŚĆ?

Of course! We have the songs translated into Polish on the screen, and the sermon is translated into Polish via headphones. Also, we try to our best to speak English clearly and slowly so everyone can understand.
Pewnie! W czasie nabożeństwa wyświetlamy polskie teksty śpiewanych piosenek, a tłumaczenie kazań jest dostępne przez słuchawki. Ponadto, staramy się mówić powoli i wyraźnie aby wszyscy mogli zrozumieć.

PASTOR

Stacks Image 489

Clint Kirby, Pastor

I was born and raised in Dallas, Texas. I grew up in church, but it wasn't until I was 18 years-old when I began to follow Jesus Christ. I am a graduate of the University of North Texas and Denver Seminary, and I have lived and worked in Burkina Faso, Ukraine and Colorado.

I am married to my beautiful wife Melissa, and in 2009 we moved to Gdansk, Poland with a team of Americans. We began learning Polish and started Gospel Church Gdansk in 2011. 

My favorite verse in the Bible is Romans 5:8: "
but God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us."

If you would like to contact me, please email me: 
clint@gospelchurchgdansk.pl


Dorastałem w Teksasie, a ściślej mówiąc w Dallas. Zawsze chodziłem do kościoła, ale to nie było dla mnie zbyt ważne, do czasu, kiedy skończyłem osiemnaście lat i postanowiłem pojść za Jezusem. Jestem absolwentem University of North Texas i seminarium duchownego w Denver. Dotychczas pracowałem i mieszkałem w Burkina Faso, na Ukrainie i w stanie Kolorado, a teraz pracuję i mieszkam w Polsce.

Poślubiłem moją piękną małżonkę Melissę i w 2009 przeprowadziliśmy się razem do Gdańska z grupą z Ameryki. Zaczęliśmy uczyć się polskiego a w 2011 roku założyliśmy Gospel Church który wciąż rozwijamy.

Mój ulubiony werset z Biblii to List do Rzymian 5,8: 
"Bóg natomiast okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł." 

Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, proszę napisz na adres: 
clint@gospelchurchgdansk.pl

NEWS

For the latest Gospel Church news and updates, please visit our Facebook page.

Stacks Image 4799

GIVING

Donations can be made by electronic transfer to:

International Church Association
ul. Pulawska 326, 02-845 Warszawa
(Bank Zachodni WBK)

PLN Account: 61 1090 2851 0000 0001 3502 7766
USD Account: 32 1090 2851 0000 0001 3502 7803
Swift Code: WBKPPLPP,
The IBAN number is the USD account number with the letters PL in front of it.


Bank transfers in Poland can be used for tax purposes if the description field reads:

“Darowizna na cele kultu religijnego”

QUESTIONS? CONTACT US

We also invite everyone from the surrounding cities of Sopot, Gdynia, Pruszcz Gdańsk, Kartuzy, Rumia, Tczew, Starogard Gdańsk, Malbork, Elbląg, and more.